Här följer ett urval av de projekt som vi arbetar med just nu:

Arbeten i tidiga skeden

Vi arbetar just nu i ett flertal spännande uppdrag med framtagande av underlag för Detaljplaner. Arbetet omfattar exempelvis utformning av bostadsgårdar och utemiljöer kring skolor och förskolor, vård- och omsorgsboenden samt småhusområden. I flera av uppdragen ingår att lösa dagvattenhantering och att ta fram dagvattenutredningar. Även beräkning av grönytefaktorer är vanligt förekommande liksom att fram olika illustrationer. Genom vår erfarenhet och kunskap inom flera områden bidrar vi till en mer genomtänkt och funktionell produkt. Pågående projekt finns i Barkarby, Årsta, Tyresö, Nacka och Haninge kommun.   


Utemiljöer kring förskolor och skolor

Vi har flera pågående uppdrag där vi arbetar med utformning och projektering av förskolegårdar och skolgårdar. Både Landskapsarkitekter och VA-ingenjörer är engagerade i dessa. Uppdragen finns just nu i Nacka, på Värmdö, i Halmstad och i Uppsala. Detta är uppdrag som vi brinner lite extra för då dessa miljöer är oerhört värdefulla för barn och deras utveckling.


Utemiljöer kring vård- och omsorgsboenden, LSS

Att arbeta med vård- och omsorgsboenden ligger oss varmt om hjärtat. Utformningen av närmiljön är mycket viktig då den boende ofta har svårt att röra sig fritt utanför fastigheten. Oftast är den boende hänvisad enbart till byggnaden och gården. Utemiljön skall därför kännas trygg och inbjudande samt locka till utevistelse och bjuda på olika upplevelsevärden över hela året. Våra projekt finns just nu i Nacka, Barkarby, Rinkeby, Vallentuna, Sollentuna och Solna kommun.  


Utemiljöer kring flerbostadshus

Vi uppskattar verkligen att arbeta med utformning och projektering av utemiljöer i bostadsområden och kring flerbostadshus. Bostäder och dess närmiljöer är lätt att relatera till. Att få skapa vackra gårdar med mötesplatser för de boende är alltid positivt. I flera projekt arbetar vi också med utformning av takterrasser, vilket är en utmaning när det kommer till att exempelvis tillskapa platser i lä och välja vindtåliga växter. I dessa uppdrag är ofta samarbetet mellan VA-ingenjörer och Landskapsarkitekter extra viktigt för att lösa dagvattenhanteringen då krav på omhändertagande och rening av dagvatten har ökat. Just nu har vi uppdrag på Kungsholmen, i Älvsjö, Nacka, Göteborg m. fl.


Småhusområden

Flera av oss är engagerade i utformning och projektering av småhusområden. Här arbetar vi alla tillsammans för att ta fram tilltalande privata trädgårdar men även gemensamma rum och platser där barn och vuxna kan mötas. Tillgänglighet och dagvattenhantering är utmaningar. Just nu har vi projekt i Sigtuna, Älta och Järfälla kommun.   


Utformning av parker, gator och torg

Att få utforma och gestalta parker, gator och torgytor är alltid betydelsefullt då det handlar om vårt gemensamma uterum. De är viktiga mötesplatser och betyder mycket för att skapa trygghet och sociala möten. Hur de gestaltas påverkar intrycket och upplevelsen. Vi har just nu bland annat ett pågående uppdrag där vi utformar en ny stadsdelpark samt utvecklar befintliga gatu- och torgmiljöer. Att utforma en teknisk lösning och gestalta med växter på samma gång är ett exempel på en tilltalande grön lösning som vi vurmar lite extra för.


Dagvattenhantering

Dagvattenhantering har alltid varit en viktig fråga för oss och är något vi arbetar med i alla projekt. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med fördröjning av dagvatten med hjälp av regnväxtbäddar, svackdiken, skålade gräsytor och infiltrationsmagasin. Vi har även pågående projekt där vi arbetar med dagvattendammar.