Vi på Novaterra AB brinner för att utforma vackra, funktionella och hållbara stads- och utemiljöer med människan i centrum. Vi deltar i arbetet med att forma nya stadsdelar, grönområden och sammanhang som bidrar till mer levande miljöer. Vi utformar sociala mötesplatser och livsmiljöer som gynnar flora och fauna.

Vi är ett konsultbolag med inriktning mot planering och utformning av mark och landskapsarkitektur. Inom bolaget finns därför Landskapsarkitekter, Väg- och VA-ingenjörer, Dagvattenutredare och Ledningssamordnare med bred kompetens och genomtänkta helhetslösningar.


Kunden är viktig för oss! Vi lägger stort fokus på att lyssna och förstå vad som förväntas av oss för att i slutändan kunna leverera en produkt som är både estetiskt tilltalande, funktionell och ekonomiskt genomförbar. 


Vi vet att vi når mycket längre och kan erbjuda bättre lösningar när vi tidigt får samarbeta med andra kompetenser inom marksektorn. På så vis kan vi lösa dagens krav och framtidens utmaningar.


För oss är hållbarhet en självklarhet. Allt vi gör har hållbarhet och hushållning med våra naturresurser som ledord. Vi arbetar främst med ekologisk hållbarhet för att säkerställa en natur i balans, säkra vattentillgång och reglera klimatet. Vi arbetar även med social hållbarhet där vi vill skapa trygga och hälsosamma utemiljöer samt bevara och utforma områden för meningsfull rekreation.